top of page
Pilates Class

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Begrippen & Algemeenheden

Tone Time Pilates: De ondernemer, Hanebergstraat 15, 3581 Beverlo, KBO-nummer 0765.789.561
Tone Time Pilates sluit overeenkomsten in de sector van sportieve en fitnessactiviteiten, alsook adviezen, o.a. op gebied van voeding.

De overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op de algemene voorwaarden van Tone Time Pilates. Met de inschrijving voor groepslessen, een beurtenkaart, privé lessen of personal coaching bij Terzo Stephanie, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Tone Time Pilates.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Tone Time Pilates voor groepslessen, een beurtenkaart, privé lessen of personal coaching.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen de Tone Time Pilates en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Terzo Stephanie.

Ieder gebruik van de diensten van Tone Time Pilates geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Tone Time Pilates het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen. Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Tone Time Pilates weigeren diensten te leveren aan de klant.Tone Time Pilates kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website

Artikel 3: Intakeprocedure

Voor de deelname aan groepslessen dient u de algemene voorwaarden te accepteren via de website of het  inschrijvingsformulier in te vullen dat ondertekend terugbezorgd moet worden aan Terzo Stephanie bij aanvang van de les. Voor de start van Privé Lessen of Personal Coaching dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad.
Het Intake Formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Terzo Stephanie te worden bezorgd. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies.

Artikel 4: Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van inschrijving voor Privé Lessen of Personal Coaching zal Tone Time Pilates meedelen wanneer en waar de deelnemer(s) verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Tone Time Pilates bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Tone Time Pilates als ook voor de klant, tenzij uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen.

Voor de deelname aan groepslessen dient men zich ten laatste 24hr op voorhand mondeling, per mail, per telefoon of via de website van Tone Time Pilates in te schrijven. De tijdstippen van de lessen staan vast en zijn te raadplegen via de website en sociale media van Tone Time Pilates. Verhindering dienen minstens 24hr voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Tone Time Pilates als ook voor de klant.

De klant wordt verwacht om minstens 5 minuten voor de aanvang van de les/training aan te komen. Wie te laat komt, kan het recht om deel te nemen aan de les ontzegd worden.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

Op Tone Time Pilates rust de verplichting tot het, gelet op het doel en de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

Tone Time Pilates voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Tone Time Pilates niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6: Eigen risico & Aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen en dienstverleningen gegeven door Tone Time Pilates, is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan, op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Tone Time Pilates is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van de deelname aan een les. Er is geen terugbetaling van het lesgeld en de kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Tone Time Pilates door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.

Artikel 7: Annuleringen en terugbetalingen

Annulering door de klant:

Bij annulering meer dan 24 voor aanvang van de les/training, worden er geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les/training, wordt het volledige tarief in rekening gebracht of wordt er een beurt afgetrokken van de kaart.

Annulering door Tone Time Pilates:

Tone Time Pilates zal er alles aan doen om de lessen en trainingen volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les/training te annuleren, het uurrooster te wijzigen, alsook om de locatie te wijzigen als gevolg van overmacht en bij minder dan 3 deelnemers.

Tone Time Pilates zal vóór aanvang van de les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De les of sessie zal niet van de beurtenkaart afgetrokken worden en voor privélessen of personal coaching sessies zal er onderling een nieuwe afspraak gemaakt worden. Betaalde beurtenkaarten, workshops of trainingen komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Wie onder invloed van alcohol of drugs verschijnt voor de les, wordt uit de les gezet zonder recht op terugbetaling.

Tone Time Pilates heeft het recht zonder opgave van redenen een les/training, een beurtenkaart of een workshop te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige reeds betaalde lessen.
 

Artikel 8: Ontbinding

Tone Time Pilates is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden

De klant dient de verschuldigde betaling te voldoen vóór de aanvang van de eerste les of training. De betaling kan voldaan worden via een overschrijving op de rekening van Tone Time Pilates, via payconiq, via de website of contant in de studio van Tone Time Pilates.
Indien Tone Time Pilates door wanbetaling van de klant genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen en door Tone Time Pilates op deze kunnen worden verhaald.
Tone Time Pilates heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Tone Time Pilates behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail en zijn pas van toepassing op de eerstvolgende nieuwe aankoop. Beurtenkaarten blijven in eigenbezit of in het bezit van Tone Time Pilates of worden bijgehouden via de website. In geval van verlies bij eigenbezit is Tone Time Pilates niet aansprakelijk. De beurtenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 10: Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Tone Time Pilates.
Annulaties dienen minstens 24hr van te voren te gebeuren, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij annulatie wegens ziekte binnen de 24hr voor aanvang van de les/training wordt een doktersbrief verwacht.

Artikel 11: Overmacht, vakanties en officiële feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Tone Time Pilates is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de instructeur wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt hervat eens de gezondheid van de instructeur dit terug toelaat.
Vakanties en sluitingsdagen van Tone Time Pilates worden ruim van te voren aangekondigd.
De overeenkomst wordt dan hervat op het moment dat Tone Time Pilates de lessen/trainingen terug aanvangt.

Op algemene erkende feestdagen kan het zijn dat de activiteiten niet door gaan.
Als een klant op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 12: Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de instructeur zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Tone Time Pilates aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Tone Time Pilates.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid & persoonlijke gegevens

Tone Time Pilates is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. Online en schriftelijke intake / inschrijvingsformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden van Tone Time Pilates. Tone Time Pilates gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom Tone Time Pilates Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via info@tonetimepilates.be. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 14: Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet.
Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Tone Time Pilates voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Tone Time Pilates.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Tone Time Pilates.
Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Tone Time Pilates zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Tone Time Pilates ten behoeve van eigen gebruik in de eigen onderneming.

Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Tone Time Pilates zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 15: Geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Tone Time Pilates betreffende deelname aan trainingen, lessen, cursussen, workshops en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Tone Time Pilates.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Tone Time Pilates is gevestigd. In alle gevallen is het Belgische Recht van toepassing.

bottom of page